Video posnetki / Videos

Jošt Jakša: Žled 2014, posledice in odprava, vloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; ključne besede: večji žledolomi v RS, načrt sanacije, dosedanja realizacija sanacije, vloga MKGP, zakonodaja, ukrepi na področju gozdarstva, primarne predelave lesa v novem Programu razvoja podeželja 2014-2020

Jože SterleSANACIJA GOZDOV PO ŽLEDOLOMU V LETU 2014 / THE RESTORATION OF       FORESTS AFTER ICE STORM IN YEAR 2014 ;ključne besede: žledolom, obnova gozdov, strojna sečnja, ročna sečnja, transport lesa; /Key words: ice storm, restoration of forests, mechanical felling, chain saw felling, transport of wood

Anton SmrekarŽLEDOLOM V LETU 2014 NA POSTOJNSKEM GGO IN SANACIJA NJEGOVIH POSLEDIC / ICE STORM IN 2014 IN POSTOJNA FOREST MANAGEMENT REGION AND SANITATION OF ITS CONSEQUENCES  ; ključne besede: žledolom, gozdovi postojnskega GGO, ogromna škoda, načrt sanacije, izvedba sanacije / Key words: ice storm, forest of Postojna forest management region, huge damage, sanitation plan, realization of sanitation

dr. Aleksander MarinšekKAKŠNA JE  POVEZAVA MED GOZDNIM RASTIŠČEM IN POŠKODOVANOSTJO    DREVJA ZARADI ŽLEDA? / HOW DOES A SITE CORRELATE WITH GLAZE DAMAGE IN  FORESTS? ; ključne besede: gozd, žled, poškodbe dreves, gozdna tla, gozdno rastišče / Key words: forest, glaze, sleet, tree damage, forest soil, forest site

Marko OžuraPOŠKODBE PO ŽLEDU V HRVAŠKIH GOZDOVIH V 2014 / ICEBREAKS IN CROATIAN FORESTS IN 2014 ; Key wordsice breaks, forest damage, forest protection, Gorski kotar

William Robb: NAPREDKI NA PODROČJU EVROPSKIH IN MEDNARODNIH  POKLICNIH STANDARDOV ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO ; Key words: Chainsaw, Safety, Certification, Standards, Assessor

Marjan DavidŽLEDOLOM – TUDI V AVSTRIJI POZNAMO TA  PROBLEM / THE  DEVELOPMENT  OF EUROPEAN & INTERNATIONAL VOCATIONAL STANDARDS FOR CHAINSAW OPERATIONS ; ključne besede:  klimatski ekstremi, sanacija sestojev, cestno omrežje, nadaljnje izobraževanje kadra, lesni trg / Key words: climate extremes, stand regenerating, forest road system, staff training, wood market

Matjaž MastnakPOSLEDICE ŽLEDA NA DREVESNEM FONDU KULTURNE  DEDIŠČINE / SLEET DAMAGE ON TREES ON CULTURAL HERITAGE SITES

Igor MezgecO NASTANKU ŽLEDA / EMERGENCE OF FREEZING RAIN; ključne besede: žled, padavine, temperaturni profil, podhlajena voda / Key words: freezing rain, precipitation, temperature profile, supercooled water

Leon KernelDREVESA IN  GOZDOVI PO ŽLEDOLOMU – ODZIVI NA ČLOVEKOVO GOSPODARJENJE V PRETEKLOSTI  / TREES AND FORESTS  AFTER THE ICE STORM – RESPONSES TO HUMAN MANAGEMENT  IN THE PAST; ključne besede: žledolom, drevesa, gozd, Slavina, gospodarjenje v preteklosti / Key words: ice storm, trees, forest, Slavina, forest management in the past

Tomaž Ščuka, Peter Krma: Terenskim ogled posledic žledoloma in različnih načinov izvedenih sanacij v okolici Postojne /  Fild trip to examination of consequences of sleet and implemented forest rehabilitation around Postojna.